HOME
16 stycznia 2019   18:24 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark Ekonomia
Afryka jest na dobrej drodze do dostatku
Julio Godoy


Jean-Michel Severino: Dywidenda demograficzna stymuluje rozwój w Afryce.
Fot: Agence Française de Développement
Paryż, 25. sierpnia 2010 (IPS) - Według nowej książki „Le temps de l’Afrique", która ukazała się niedawno w Paryżu, Afrykę czeka świetlana przyszłość gospodarcza. Jej autorami są Olivier Ray i Jean-Michel Severino, który do kwietnia piastował funkcję dyrektora francuskiej agencji rządowej ds. współpracy gospodarczej. Przekonują oni, że subsaharyjska Afryka weszła w nowe tysiąclecie z lepszymi warunkami społeczno-gospodarczymi niż się powszechnie uważa.

Tezę, że „Afryka pędzi w stronę dostatku" popierają aktualnymi danymi, które wykazują szybki wzrost gospodarczy i inwestycyjny oraz zmniejszający się poziom ubóstwa.

„Obraz Afryki, jaki mamy w Europie, to obraz kontynentu biedy i chorób, jednak nie jest on prawdziwy – twierdzi Severino. Wręcz przeciwnie, subsaharyjska część jest regionem wysokiego wzrostu gospodarczego, obfitym w możliwości biznesowe. Ten rejon afrykański jest rozpędzonym pociągiem w drodze ku bogactwu".

Severino argumentuje, że od początku obecnego wieku gospodarka subsaharyjska „notowała z roku na rok średnio 5,5% wzrostu, podczas gdy w strefie euro było to jedynie 1,35%".

Severino powołuje się na badanie U.S. National Bureau of Economic Research (amerykańskie biuro narodowe ds. badań gospodarczych), w skrócie NBER, które wykazało, że poziom ubóstwa w Afryce szybko spada.

Publikacja NBER, której autorami są Xavier Sala-i-Martin i jego asystent Maxim Pinkovskiy, przewiduje, że „jeśli obecne tendencje się utrzymają, milenijny cel rozwoju ograniczenia o połowę liczby osób, których dochód jest mniejszy od jednego dolara na dzień, zostanie osiągnięty do 2015 roku".

„Nie tworzymy niebezpiecznych iluzji na temat Afryki" – powiedział Severino IPS.

Severino tłumaczył, że ewaluacja demograficzna w regionie subsaharyjskim charakteryzuje się obecnie niższą liczbą urodzeń i bardziej umiarkowanym wzrostem populacji.

„Do roku 2050, Afryka liczyć sobie będzie dwa miliardy mieszkańców, przy czym 60% stanowić będzie ludność miejska – mówi Severino. Połączenie w takich proporcjach urbanizacji i wzrostu demograficznego zawsze prowadzi do rozwoju, poprawy produktywności poprzez utworzenie większych rynków zbytu, i stymulacji popytu w kraju, co wpływa dobrze również na tereny wiejskie".

Severino nazywa to zjawisko „dywidendą demograficzną" i uznaje to za dowód na poprawę finansów państw afrykańskich. Zmniejsza ono zadłużenie zagraniczne i podwyższa jednocześnie wpływy z podatków.

Również inwestycje, zarówno państwowe jak i prywatne, stale rosną już od połowy lat dziewięćdziesiątych. Wysokie ceny towarów i rzadkich materiałów także przyczyniły się do konsolidacji rosnącego w siłę, wspólnego rynku afrykańskiego.

Warto dodać, że kontynent ten posiada znaczny potencjał energetyczny. „Afryka wykorzystuje niespełna 7% swojego potencjału hydroelektrycznego. Potencjał energetyczny z wiatru, słońca, biomas i innych odnawialnych źródeł na tym kontynencie jest praktycznie nietknięty" – uważa Severino.

Bierze on również pod uwagę rosnące inwestycje Republiki Ludowej Chin w subsaharyjskiej Afryce, co zdaje się potwierdzać tezę o dobrym okresie dla gospodarki regionu.

Jednocześnie jednak, Severino zauważa, że nie ma jednego modelu gospodarczego w Afryce. „Jest za to kilka wspólnych cech, takich jak stabilność polityczna, pewne finanse publiczne, inwestycje w infrastrukturę i relatywnie wysokie oszczędności".

Przestrzega on również, że zmiany klimatyczne są wielkim zagrożeniem dla Afryki. „Zmiany klimatyczne najbardziej dotkną regiony tropikalne. Tereny te są najbiedniejsze, dlatego są bardziej na nie narażone".

Zmiany już zachodzą, zwłaszcza w opadach. Ludzie narzekają, że „nie ma obecnie sezonu deszczowego". Takie zjawisko niebywale szkodzi rolnictwu. W dodatku, zmiany w klimacie mogą doprowadzić do wylesienia i drastycznego wzrostu kosztów mitygacyjnych.

Niektórzy komentatorzy francuscy i analitycy gospodarki uznali „Le temps de l’Afrique" za „najbardziej pasjonująca książką o Afryce wydaną we Francji w ostatnich latach" i twierdzą, że „oferuje ona nowy obraz Afryki".

Inni jednak analitycy mają bardziej krytyczne zdanie na temat optymistycznych diagnoz książki.

Bakary Traore, naukowiec z Development Centre of the Organisation for Economic Cooperation and Development (centrum rozwoju Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), ubolewa na tym, że książka „nie wspomina o negatywnym wpływie globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój Afryki, czy wyzwaniu, jakim jest zagubiona młodzież, która cierpi niedostatki edukacyjne i konsekwencje zatomizowanego społeczeństwa".

Traore wskazuje na to, że „brak koncepcji państwa opiekuńczego i niski poziom debaty publicznej zezwala religii na decydowanie o kwestiach publicznych". Zarzuca on „Le temps de l’Afrique", że przemilcza tę sprawę.

Traore podkreśla, że analiza Severino operuje jedynie „uaktualnionym tekstem o zmianach, jakie obecnie zachodzą w Afryce oraz opisem znaczących czynników wewnętrznych przyczyniających się do wzrostu gospodarczego".

„Niestety Severino i Ray ignorują niektóre podstawowe kwestie dotyczące kształtowania przyszłości Afryki, czyli przewlekły kryzys oświaty, zarządzenie strategicznym rynkiem rolnictwa i finansami regionu albo jakość ochrony socjalnej".

Według Traore, wszystkie te kwestie muszą być dogłębnie przeanalizowane, by stworzyć „politykę, która wykorzysta obecny wzrost gospodarczy, by wyprowadzić Afrykę na drogę do dobrego rozwoju".


 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.