HOME
17 lutego 2019   20:26 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Powszechna przemoc wobec kobiet w Bangladeszu
Naimul Haq


W Bangladeszu odnotowuje się coraz częstsze przypadki przemocy wobec kobiet.
Zdjęcie: Naimul Haq/IPS
DHAKA, 17 października 2012 r. (IPS) - Bangladesz, który często jest przywoływany jako model postępu w kierunku realizacji milenijnych celów rozwojowych ONZ, stacza się po równi pochyłej w kwestii przeciwdziałania przemocy względem kobiet.

Według danych statystycznych policji oraz danych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet przemoc wobec kobiet jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym.

Według danych policji w 2004 odnotowano 2981 wypadków przemocy wobec kobiet w związku z posagiem, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach 2012 liczba ta przekroczyła 4563 przypadki. Odnotowano 2901 gwałtów w 2004, podczas gdy tylko do sierpnia tego roku liczba ta wzrosła do 2868.

Farida Akhtar, znana na całym świecie aktywistka na rzecz praw człowieka powiedziała IPS, że najbardziej niepokojącym aspektem tej tendencji do przemocy wobec kobiet jest to, że "przemoc zaczyna przybierać inne formy, które często nie mieszczą się w statystykach".

- Gdy kobiety są bardziej świadome swoich praw w wyniku edukacji i chcą domagać się respektowania tych praw, często spotykają się z przemocą - powiedziała Akhtar, założycielka organizacji pozarządowej UBINIG. Nazwa ta jest skrótem nazwy w języku bengalskim - Badania nad strategią opracowania rozwiązań alternatywnych.

Ponieważ poziom uczęszczania do szkół wynosi 95 procent Bangladesz jest na dobrej drodze do realizacji milenijnych celów rozwojowych, które zakładają między innymi osiągnięcie równouprawnienia płci w dziedzinie edukacji przed rokiem 2015. Jednak równość płci i prawa kobiet to zupełnie inna kwestia.

Akhtar powiedziała, że mieszkanki Bangladeszu są bardziej narażone na tortury psychiczne niż kiedykolwiek wcześniej. - Niestety tortury psychiczne nie poddają się kwantyfikacji i często giną w statystykach. Jednak fakt, że najczęstszą przyczyną zgonów wśród bangladeskich kobiet jest samobójstwo jest bardzo wymowny.

Działacze na rzecz praw kobiet mówią, że różne okropieństwa często nie są zgłaszane z obawy przed zemstą przywódców religijnych lub politycznych, a te które są zgłaszane często są umarzane jako zarzuty fałszywe.

Dane policji wskazują, że w latach 2010-2012 (do sierpnia) wpłynęło 109621 skarg na różne formy przemocy wobec kobiet. Spośród tych skarg 18484 skarg zostało rozpoznanych, ale jedynie 6875 uznano za wiarygodne i kontynuowano postępowanie wyjaśniające.

Mohammad Munirul Islam, inspektor generalny policji odpowiedzialny za przestępstwa związane z przemocą wobec kobiet powiedział IPS - w wielu przypadkach nasze dochodzenia wykazują, że prawo było wykorzystywane w celu dręczenia oskarżonych. Wydaje się, że nie wszystkie skargi są prawdziwe.

Afroza Parvin, dyrektor wykonawczy Nari Unnayan Shakti - organizacji pozarządowej działającej na rzecz praw kobiet - powiedziała IPS - ze względu na większą świadomości kobiety ofiary nauczyły się zabierać głos, ale najczęściej nie decydują się na szukanie pomocy na policji.

W wyniku 20 letnich obserwacji związanych z przemocą wobec kobiet, odkryliśmy, że policja niechętnie współpracuje z ofiarami i często faworyzuje oskarżonych.

Wiodąca aktywistka na rzecz praw kobiet Shireen Huq mówi, że głównym problemem jest postawianie zarzutów popartych zeznaniami świadków naocznych lub dowodami, co często kończy się uchyleniem zarzutów wobec oskarżonego, a same zarzuty uznaje się za bezpodstawne.

Huq, która jest założycielem i członkiem organizacji pozarządowej Naripokkho powiedziała IPS, że niezależnie od tego, o jakim przestępstwie mowa lub, o jakiej formie przemocy, policja i prawnicy często uznają, że najlepiej klasyfikować tego typu przestępstwa jako tortury w celu wymuszenia posagu. Ponieważ kara za tego typu przestępstwo nie podlega kaucji i zwolnieniu warunkowemu, często aresztuje się rodziców oskarżonego, którzy są w podeszłym wieku.

Niedopełnienie obietnicy posagowej jest wiodącą przyczyną przemocy wobec kobiet w Bangladeszu. W ciągu roku odnotowuje się 5000 skarg w związku z tym przestępstwem. W 2010 policja odnotowała 5331 takich przypadków, zaś w 2011 odnotowała silny wzrost do 7079 przypadków.

Pomimo wielu debat według oficjalnych statystyk przemoc wobec kobiet nie maleje, a wiele skarg jest umarzanych bez wymierzenia sprawiedliwości. Dane z Bangladeskiej Organizacji Kobiet Prawników (BNWLA) ukazują 420 odnotowanych gwałtów w 2011 r., spośród których do etapu postawienia zarzutów rozpatrzono tylko 286.

Salma Ali, dyrektorka wykonawcza BNWLA powiedziała IPS, że jedną z trudności na drodze do równouprawnienia kobiet jest silnie patriarchalna struktura społeczeństwa w Bangladeszu. - Oznacza to, że kobiety dużo częściej są dyskryminowane w sprawach małżeńskich, opiekuńczych i spadkowych - często w wyniku interpretacji dogmatów i zasad religijnych - powiedziała renomowana prawniczka.

Hameeda Hossain, która jest wiceprzewodniczącym wiodącej organizacji na rzecz praw kobiet Ain-o-Shalish Kendra powiedziała IPS - jeśli kobiety ciągle cierpią społecznie, kulturowo i politycznie, spowodowane jest to społeczną akceptacją poddańczej roli kobiet, dyskryminujących przepisów oraz braku należytego egzekwowania prawa.

W rodzinie przestępstwa względem kobiet są często ignorowane, a kobiety są zmuszane do milczenia - powiedziała Hossain. - W społeczeństwie istnieje tolerancja dla przemocy domowej i pasywna postawa w zakresie interweniowania.

Na szczęście rząd w Bangladeszu podjął szereg kroków, które mają poprawić sytuację kobiet, począwszy od uchylenia ustawy o przemocy wobec kobiet i dzieci z 2000 r. W 2009 przyjęto krajową ustawę o prawach człowieka, a następnie ustawę o przemocy domowej w 2010 r.

Bangladesz jest również sygnatariuszem konwencji międzynarodowych o ochronie kobiet oraz ich praw. Mimo to, niewiele się dzieje na niwie zapewnienia bezpiecznego oraz przyjaznego kobietom środowiska - dodają aktywiści na rzecz praw kobiet.

 
  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.