HOME
15. února 2019   21:32 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Státy IBSA nesdílí vždy společné stanovisko v obchodních otázkách
Isolda Agazzi

Ženeva, 8. dubna (IPS) - „Jaké IBSA?" je nejfrekventovanější odpověď, s kterou se setkáte, když se zajímáte o diskuzní fórum založené v roce 2003 třemi prudce se rozvíjejícími multikulturními demokraciemi Indií, Brazílií a Jižní Afrikou (IBSA) za účelem „přispívat k výstavbě nové mezinárodní architektury".

IBSA není v hlavním městě světového obchodu Ženevě příliš známou záležitostí. A nezměnilo to ani setkání tří delegací 8. března v indickém Dillí, na němž zúčastnění vyjádřili své odhodlání vybudovat „otevřený, průhledný a na pravidlech založený systém mezinárodního obchodu".

Také vyzvali k „brzkému uzavření rozvojového kola jednání v Dauhá s vyváženým výsledkem, který zajistí rozvojové potřeby rozvojových zemí, obzvláště Nejméně rozvinutých zemí".

Obchodní diplomat, zastupující jednu ze zemí IBSA ve Světové obchodní organizaci, sdělil IPS pod podmínkou zachování anonymity: „Naše akce formálně jako skupina nekoordinujeme. Jsme společně členy různých koalicí, kde spolupracujeme ad hoc."

Vysvětluje, že Brazílie, JAR, Indie a Čína jsou členy skupiny G20 v zemědělství, členy skupiny NAMA-11 při jednáních o přístupu na trh s nezemědělskými produkty a sdílí většinu pozic při jednáních o duševním vlastnictví.

G20 je koalice rozvojových zemí, zájmy v oblasti zemědělství se ovšem u jednotlivých členských států mohou různit. Brazílie je například velmi ofenzívní, zatímco Indie zaujímá spíše obranářskou pozici a tlačí na přijetí silných ochranných mechanizmů, které by dovolily rozvojovým zemím zvýšit poplatky v případě prudkého nárůstu dovozu nebo náhlého pádu cen na světových trzích.

NAMA-11 je skupina rychle se rozvíjejících zemí, které žádají větší pružnost v zavádění tarifních omezení a lepší přístup na trhy s průmyslovým zbožím.

„Jakkoliv se ovšem zájmy Indie a Brazílie v oblasti zemědělství různí, v praxi zatím vždy dokázaly nalézt zlatou střední cestu jak v otázce přístupu na trh, tak ohledně omezení domácí podpory nebo odstranění exportních subvencí," zdůrazňuje náš tajný zdroj.

Christophe Bellmann, programový ředitel Centra pro obchod a udržitelný rozvoj (ICTSD), vysvětluje: „Březnové prohlášení z Dillí je především reakcí na tlaky USA v sektorových iniciativách v rámci vyjednávání NAMA." ICTSD je nezávislá nevládní organizace se sídlem v Ženevě.

Hlavní neshody v právě probíhajícím kole jednání v Dauhá pramení z požadavku USA na Brazílii, Čínu i Indii, aby významně snížily nebo zcela odstranily dovozní poplatky v celých průmyslových sektorech, jako je elektronika, chemický průmysl, strojírenství a dřevařský průmysl.

Stanovisko Brazílie, Číny i Indie je jednotné – takové kroky mají být dobrovolné a tak by to mělo i zůstat. V Brazílii tyto sektory představují třetinu veškeré průmyslové produkce a v Číně více než 55% veškerého dovozu nezemědělského zboží.

Tyto zásadní neshody minulý týden přiměly Pascala Lamyho, generálního ředitele WTO, připustit, že probíhající kolo jednání v Dauhá „může selhat".

Podle Christopha Bellmanna aliance nevznikají na politickém nebo ideologickém základě, uzavírají se z komerčních zájmů a jsou tudíž značně nestálé. Vyjímkou je africká skupina, která více pracuje s regionální linií.

„Státy nepřemýšlí jako skupina, ale hledají vlastní strategii, jak například vylepšit svou vyjednávací pozici uzavíráním vhodných spojenectví, nejlépe s velkými zeměmi jako Čína, Indie nebo Brazílie," řekl v rozhovoru pro IPS.

El Hadji Diouf, výkonný ředitel Africké agentury pro obchod a rozvoj, vnímá IBSA jako „vhodnou iniciativu v rámci spolupráce Jihu s Jihem, její dopad v obchodních vyjednáváních je ovšem omezený". Agentura sídlící v Ženevě se orientuje na problémy obchodu a Afriky.

„Společným zájmem IBSA je představit se jako alternativa tradičních obchodních velmocí," řekl pro IPS.

„Tyto státy si ale současně potřebují zajistit přístup na nové trhy a konkurují si tedy navzájem. Mohou upřímně kooperovat při odstraňování státních subvencí do zemědělství, ale nemohou se sjednotit v otázce přístupu k trhům."

Nemají ani společné obchodní partnery. „Brazílie zažila v minulých letech neuvěřitelný růst a stává se globálně silným hráčem. Má zásadní zájem na úspěšném dokončení vyjednávacího kola v Dauhá, větší než ostatní. Jihoafrická republika naopak vedle vztahů s EU udržuje ještě řadu vztahů na regionální úrovni," vysvětluje El Hadji Diouf.

Co ale může JAR jako mnohem menší partner alianci přinést? „Jižní Afrika je zajímavý trh pro indický a brazilský export, a navíc, díky svému členství v mnoha regionálních organizacích, také vstupní branou na africký kontinent," odpovídá El Hadji Diouf.

Co se týče možného dopadu kooperace v rámci IBSA na africké Nejméně rozvinuté země (LDC – z anglického Least Developed Countries), Christophe Bellmann vysvětluje, že požadavky WTO vztahující se na JAR se netýkají Nejméně rozvinutých zemí, protože ty nemusí otevřít své trhy pro zemědělské produkty, NAMA produkty a služby.

„Hledáme cesty, jak zavést bezcelní a bezlimitní přístup na trhy pro Nejméně rozvinuté země," říká obchodní diplomat. „Indie a Brazílie už činí v tomto směru potřebné kroky."

Směrnice z Dauhá požaduje po těch rozvojových zemích, které mají takovou možnost, aby otevřely své trhy produktům z Nejméně rozvinutých zemí, ovšem aniž by určovaly specifické objemy pro rozvinuté země, jejichž produkty tvoří 97 % současného importu.

„Nicméně díky své geografické poloze má JAR lepší a snazší přístup na trhy afrických Nejméně rozvinutých zemí než její partneři v IBSA," poznamenává El Hadji Diouf.

„IBSA nevylučuje soutěž. Vláda v Pretorii se například nechce dělit o vliv na místních trzích, proto nepřeje liberalizaci vztahů svých afrických partnerů s EU v oblastech, jako jsou třeba služby. Tyto spory se postupně vynořují jako následek protichůdných komerčních zájmů uvnitř koalice IBSA." (KONEC/IPS/AB/AF/IF/TA/IA/CW/11)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.