HOME
17. února 2019   20:04 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark EKONOMIKA
Subsaharská Afrika směřuje k blahobytu
Julio Godoy

PAŘÍŽ, 25. srpna - Afriku čeká zářná ekonomická budoucnost, alespoň podle nedávno v Paříži vydané knihy "Le temps de l'Afrique" (Věk Afriky). Autoři knihy Jean Michel Severino, bývalý ředitel Francouzské státní agentury pro hospodářskou spolupráci, a Olivier Ray v knize tvrdí, že ekonomické a sociální podmínky v subsaharské Africe jsou na počátku nového milénia daleko lepší, než se všeobecně předpokládá. Aby dokázali svou tezi, že "Afrika se řítí do blahobytu", jak se Severino vyjádřil v rozhovoru, autoři využívají nejnovější sociální a ekonomické údaje, dokazující rychlý hospodářský růst, vysokou míru investic a ústup chudoby. "Naše evropské vidění Afriky jako kontinentu chudoby a nemocí je prostě mylné," prohlašuje Jean Michel Severino. "Naopak, současná subsaharská Afrika je regionem vysokého hospodářského růstu s nesčetnými obchodními příležitostmi. Subsaharská Afrika je teď vysokorychlostní vlak uhánějící do bohatství a prosperity." Severino také připomíná, že od počátku století ekonomika subsaharské Afriky "rostla ročně v průměru o 5,5 procenta, oproti průměrným 1,35 procenta v Eurozóně".Jean Michel Severino cituje čerstvou studii amerického Národního úřadu ekonomických výzkumů (NBER), která ukazuje, jak chudoba v Africe "rychle ustupuje". Výzkum vedený Xavierem Sala-i-Martinem spolu s asistentem Maximem Pinkovskiym předpovídá, že "pokud budou současné trendy pookračovat, jeden z rozvojových cílů milénia – snížení počtu lidí s denním příjmem dolar a méně na polovinu – bude splněn už v roce 2015, což je realistický odhad", říká Severino v rozhovoru pro IPS. Všechny regionální ukazatele, od demografického růstu po zahraniční investice, od urbanizace k podílu na mezinárodním obchodu společně s politickou stabilitou podporují tvrzení, že Afrika míří k prosperitě. Severino vysvětluje, že demografický vývoj na kontinentě je nyní ve znamení současného poklesu porodnosti a mírnějšího populačního přírůstku. "V roce 2050 bude mít Afrika dvě miliardy obyvatel, z nichž šedesát procent bude žít ve městech," předpokládá Severino. "Taková kombinace urbanizace a demografického vývoje vedla v historii pokaždé k ekonomickému rozvoji, zvyšování produktivity, vytváření nových trhů, stimulaci domácí poptávky se všemi doprovodnými příznivými dopady pro venkov." Severino to nazývá "demografickou dividendou" a připočítává i významný pokrok v oblasti státních financí, umožněný rozsáhlým odpisem zahraničních dluhů a růstem daňových příjmů. Od poloviny devadesátých let také stabilně rostou státní i soukromé investice. Vysoké ceny potravin a surovin dále pomáhají konsolidovat prudce rostoucí africké hospodářství. Vedle toho Afrika vládne nezanedbatelným energetickým potenciálem. "Afrika využívá méně než sedm procent svých hydroelektrických kapacit. Kontinent také disponuje prakticky nedotknutými obnovitelnými zdroji, jako jsou vítr, sluneční energie nebo biomasa," říká Severino. Také rostoucí investice Čínské lidové republiky do místních ekonomik považuje za indikátor obratu v hospodářském vývoji. Severino nezmiňuje žádný určitý ekonomický model, raději mluví obecně. "Existuje několik společných faktorů, jako jsou politická stabilita, fungující veřejné finance, investice do infrastruktury a relativně vysoký podíl úspor."

Severino varuje před největší hrozbou pro Afriku – klimatickými změnami: "Oblasti tropů budou změnami klimatu zasaženy nejvíce. A díky chudobě jsou také nejzranitelnějšími." Už nyní si lidé všimli, že pravidelná období dešťů se změnila v nepravidelná a někde neprší vůbec. "Takové změny ničí zemědělství. Vedle toho klimatické změny přinášejí také odlesňování, jehož důsledky jsou nedozírné," dodává Severino. Někteří francouzští komentátoři a ekonomičtí analytici označili knihu Věk Afriky za "nejnapínavější četbu o Africe v posledních letech" a za "podnětnou a otevírající nový pohled na Afriku". Jiní zaujímají střízlivější a kritičtější postoj k optimistickým diagnózám. Bakary Traoré, badatel z rozvojovézo centra Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, lituje, že kniha "nepojednává o dopadech globální ekonomické krize na vývoj v Africe nebo o pokračujícím deficitu vzdělání a negatrivních projevech atomizace společnosti."

Podobně Traorého trápí, že "absence sociálního státu a politické debaty dovoluje církvím převzít zásadní roli při řešení veřejných otázek, tedy plnit funkci, která jim nepřísluší. Těmito tématy se Věk Afriky nezabývá". Traoré ještě podtrhuje, že Severinova analýza nabízí v podstatě "aktualizované čtení o změnách probíhajících v současné Africe, které se odvolává na významné vnější čnitele povzbuzující hospodářský růst". Přičemž Ray a Severino ignorují podstatné okolnosti, které budou mít vliv na budoucnost Afriky: "Permanentní krizi vzdělávacího systému, organizaci strategického trhu se zemědělskými produkty, využití fiskálních a úsporných zdrojů regionu a kvalitu a úroveň sociálních služeb." Všechny tyto okolnosti musí být podle názoru Bakary Traorého podrobně prozkoumány a formulovány do "pořádné veřejné politiky, která přemění současný pohyb v regionu do neutuchající síly pohánějící rozvoj Afriky".

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.