HOME
16. ledna 2019   19:07 GMT    
 
 
   ENGLISH
   ESPAÑOL
   FRANÇAIS
   ARABIC
   DEUTSCH
   ITALIANO
   NEDERLANDS
   PORTUGUÊS
   SUOMI
   SVENSKA
   SWAHILI
   TÜRKÇE
Share/Bookmark
Vlády to samy nezvládnou
Kristin Palitza


Podpora a rozvoj podnikání v Africe pomůže dosáhnout Rozvojových cílů tisíciletí
Foto: Kristin Palitza/IPS
KAPSKÉ MĚSTO, Jihoafrická republika, 5. května 2012 (IPS) - mají-li africké země splnit do roku 2015 Rozvojové cíle tisíciletí včetně omezení chudoby a zvýšení úrovně zdravotnictví a vzdělávání, budou potřebovat podporu soukromého sektoru.

Vlády to samy nezvládnou, sdělili ekonomičtí odborníci delegátům MDG Review Summit (Revizní summit Rozvojových cílů tisíciletí), který se konal od 3. do 5. května v Kapském městě v Jihoafrické republice.

Obchodování a podnikání jsou v ideální pozici zrychlit ekonomický růst a vytvářet pracovní místa, vysvětlují experti, což je zapotřebí, aby byl splněn první z Rozvojových cílů tisíciletí – vymýcení extrémní chudoby a hladu.

„Dosažení prvního cíle může mít pozitivní dopad na plnění všech dalších cílů rozvoje," říká Beejaye Kokil, manažer statistického oddělení Africké rozvojové banky. Další rozvojové cíle zahrnují snížení dětské úmrtnosti (do pěti let věku), rovnost pohlaví, nebo environmentální udržitelnost.

„Africké země už udělaly určitý pokrok v oblasti kvalitnějšího ekonomického řízení a reforem, včetně snížení nákladů obchodování a podnikání na kontinentě," poznamenává Kokil. Výsledkem je, že Afrika nyní patří k nejrychleji hospodářsky rostoucím regionům světa s průměrným ročním růstem kolem šesti procent. Rychlejší jsou už jen Čína a Indie s devítiprocentním růstem.

Ovšem efekt protékání zisků z ekonomického růstu do nižších a chudších pater společnosti je pomalý. Podle statistik Světové banky z roku 2011 téměř čtyřicet procent Afričanů nadále žije pod hranicí úrovně chudoby, tedy za méně než jeden a čtvrt dolaru na den.

„Růst HDP v Africe není spojen se vznikem pracovních příležitostí pro chudé," vysvětluje Kokil. „Velká ekonomická nerovnost a nedostatek kvalifikace znamenají, že chudí i nadále nemají přístup k nově vznikajícím zaměstnaneckým příležitostem."

Mimoto vysoký přírůstek obyvatelstva zredukoval většinu ekonomických zisků Afriky. Kontinent také stále čelí zásadním výzvám, jako jsou nepostačující zemědělská produkce, nedostatek infrastruktury, vysoká nezaměstnanost mladých, nízká úroveň rozvoje a vzdělanosti, nerovnost pohlaví a negativní dopady klimatických změn.

„Není to všechno růžové. Pokrok v plnění cílů je smíšený. Ale potenciál existuje," prohlašuje Kokil.

Doporučuje africkým vládám, aby se přeorientovali z tradičních programů rozvojových půjček a pomoci na model 'aid for trade' (pomoc za obchod) zaměřený na rozvoj dovedností spojených s obchodem a příslušné infrastruktury, který povede k nezávislosti na donátorech. Tento model současně klade důraz na soukromý sektor jako integrální součást rozvoje země.

„V hospodářském růstu Afriky hraje soukromý sektor zásadní roli," tvrdí Kokil. „Někteří z klíčových donátorů jako například USA už nyní zvažují odklon od poskytování bezpodmínečné finanční pomoci a přechod k investicím pevně svázaným s konkrétním ekonomickým cílem," říká Terri Roblová, ministerská poradkyně pro ekonomické záležitosti na velvyslanectví USA v Jihoafrické republice.

Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová oznámila počátkem letošního roku, že „investice s hmatatelnými výsledky" se stanou součástí americké politiky rozvojové pomoci.

„To znamená, že soukromý sektor začne hrát hlavní roli v rozvoji a mnoho společností a podniků už začaly vnímat tuhle příležitost. Navzdory skutečnosti, že hlavním úkolem firmy je i nadále vytvářet zisk, společenská zodpovědnost firem se stala klíčovým prvkem v podnikání na africkém kontinentě," říká Roblová.

„Udržitelnost se stala cenným přínosem pro soukromé společnosti," pokračuje Roblová. Je přesvědčená, že „privátní sektor může pomoci vládám zvládnout některé Rozvojové cíle tisíciletí". Samozřejmě za předpokladu, že ekonomický růst se promítne do sociálního rozvoje. Ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí je nicméně zapotřebí mnohem víc, než je partnerství se soukromým sektorem. „Spolupráce mezi vládami a soukromými společnostmi řeší jen dvě třetiny problému. Třetí třetinou je zapojení místních komunit," argumentuje profesor Gerhard Coetzee, ředitel Centra pro inkluzívní bankovnictví v Africe na Univerzitě v Pretorii a generální manažer ABSA banky v JAR.

Podle něj je většina Afričanů vyloučena nejen z trhu práce, ale také z přístupu k finančním službám kvůli vysokým bankovním poplatkům a těžkopádným předpisům.

V současné době většina finančních institucí poskytuje chudým pouze specializované programy, jako jsou mikroúvěry.

„Ty jsou užitečné, ale z dlouhodobého hlediska k vymýcení chudoby nedostatečné. Nakonec se budeme muset pohnout od mikroúvěrování k finanční inkluzi," (inkluze - dnes módní termín, dříve se říkalo integrace, obojí znamená česky začlenění, pozn. překl.) říká Coetzee. „Vidím jasné pojítko mezi dostupností finančních služeb pro širokou populaci a schopností země dosáhnout splnění Rozvojových cílů tisíciletí. Tím, že zpřístupníme chudým finanční služby, zvýšíme jejich příjmy, tudíž snížíme úroveň chudoby."

Coetzee radí, aby se snížily přímé náklady bankovnictví, jako jsou poplatky a transakce. Dodává, že je ale také třeba snížit nepřímé finanční výdaje, včetně nákladů na dopravu a čas, který tráví venkovské obyvatelstvo na cestách za bankovními službami.

Podle průzkumu z loňského roku, který prováděla v Jihoafrické republice agentura FinScope, pouhých 63 % starších 16 let mají založené bankovní konto, nejzákladnější ze všech finančních služeb.

„To dokazuje, že v oblasti bankovnictví jako nástroje pro odstraňování chudoby, tedy plnění Rozvojových cílů tisíciletí, máme ještě hodně co dělat," říká Coetzee. „Před námi je ještě dlouhá cesta." (KONEC)

  MDGs in English
News in RSS
Newborn Deaths Expose India’s Low Health Budget
Technology Bolsters Cooperatives’ Chances of Success
RIO+20: The Two Faces of BRICS Development Aid
Learning from Argentina’s Formula to Improve Education
Finetuning the Fight Against AIDS in Cuba
More >>
  Trade and Poverty - English
News in RSS
XML error: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.

Tato stránka čerpá z nezávislého Inter Press Service (dále jen IPS)  zpravodajského servisu financovaného ze zdrojů EU v rámci projektu přiblížení Rozvojových cílů tisíciletí (MDG) situace v nejméně rozvinutých zemích.
Za obsah tohoto zpravodajství včetně zpráv  Evropské Unie plně zodpovídá IPS a za žádných okolností nesmí být chápáno jako stanovisko vyjadřující postoje Evropské Unie.